11ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Info-Com World
«Live, Work & Play the Broadband Way: η ευρυζωνικτητα εναι μνο η αρχ»
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Τρτη 3 Νοεμβρου 2009

Για λλη μια χρονι κοντ τις εξελξεις

Το Info-ComWorld χει εξελιχθε στο σημαντικτερο συνδριο για το χρο των τηλεπικοινωνιν και γενικτερα των ψηφιακν τεχνολογιν στην Ελλδα αλλ και στην ευρτερη περιοχ της νοτιοανατολικς Ευρπης. Στο παρελθν, το Info-ComWorld αποτλεσε το βμα για την κατθεση βαρνουσων απψεων για τα σημαντικτερα θματα που απασχολον την ελληνικ και τη διεθν αγορ, εν παρλληλα χει παρουσισει τις κατευθυντριες γραμμς για τις μελλοντικς εξελξεις σε ναν κλδο, ο οποος συνεχζει να παρουσιζουν ρυθμος ανπτυξης υψηλτερους σε σχση με την υπλοιπη οικονομα.

Το φετιν Info-ComWorld δεν πρκειται σε καμα περπτωση να αποτελσει εξαρεση στον καννα των προηγομενων συνεδρων. Το πργραμμα χει προσαρμοστε στις εξελξεις, τσο αυτς που χουμε δη δει, σο και σε εκενες που αναμνεται να επηρεσουν τον κλδο τα επμενα χρνια.

Το 11ο Διεθνς Συνδριο Τηλεπικοινωνιν Info-ComWorld (www.info-com.gr) θα πραγματοποιηθε στο ξενοδοχεο Divani Caravel την Τρτη 3 Νοεμβρου 2009. Το συνδριο τελε υπ την αιγδα του Υπουργεου Μεταφορν & Επικοινωνιν, του Υπουργεου Ανπτυξης, της Εθνικς Επιτροπς Τηλεπικοινωνιν & Ταχυδρομεων (ΕΕΤΤ), του Συνδσμου Επιχειρσεων Πληροφορικς & Επικοινωνιν Ελλδας (ΣΕΠΕ), της νωσης Εταιρειν Κινητς Τηλεφωνας (ΕΕΚΤ), του Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) και του Global Suppliers mobile Association (GSA).

Το Info-Com World διοργαννεται απ τη Smart Press, μα απ τις σημαντικτερες εκδοτικς επιχειρσεις στην Ελλδα σον αφορ το χρο των εξειδικευμνων μσων ενημρωσης με μφαση στο χρο των ψηφιακν τεχνολογιν, και το κορυφαο στον κλδο των τηλεπικοινωνιν περιοδικ «Κινητ Τηλεφωνα & Τηλεπικοινωνες». Το συνδριο αποτελε τη σημαντικτερη διοργνωση στην νοτιανατολικ Ευρπη σον αφορ στο χρο των ψηφιακν τεχνολογιν, πως αυτς χει διαμορφωθε πλον με βση τις συνεχες εξελξεις στο χρο της ευρυζωνικτητας και της σγκλισης των τεχνολογιν επικοινωνιν, πληροφορικς και media.

Η αξηση της διεσδυσης των ευρυζωνικν συνδσεων αλλ και η υπρχουσα σγκλιση που προχωρ με ταχες ρυθμος εναι ο λγος που η οργανωτικ επιτροπ του 11ου Info-ComWorld επλεξε ως κεντρικ ξονα του Συνεδρου να ασχοληθε με τις διφορες εκφνσεις της ευρυζωνικτητας. «Live, Work & Play the Broadband Way: η ευρυζωνικτητα εναι μνο η αρχ» εναι το κεντρικ θμα του φετινο συνεδρου και, πως κθε χρνο, οι συμμετχοντες στις εργασες του θα χουν την ευκαιρα να ενημερωθον για λες τις τρχουσες εξελξεις σε πολλαπλ εππεδα: των υποδομν δικτων επμενης γενις, της νας εποχς για την τηλεραση που ξεκιν με την λευση της ψηφιακς τηλερασης και τη συνεχιζμενη ανπτυξη του IPTV, αλλ και για το πς αντιμετωπζει ο κλδος την οικονομικ κρση και κυρως την επμενη ημρα αυτς.

 

Επιπλον, στο 11ο Διεθνς Συνδριο Τηλεπικοινωνιν Info-ComWorld θα υπρχει και ειδικ εντητα για το Green ICT, καθς η προστασα του περιβλλοντος εναι πλον πολ υψηλ στην ατζντα τσο των καταναλωτν σο και των εταιρειν του κλδου.

 

Ειδικτερα, οι εντητες του φετινο συνεδρου εναι:


1η εντητα
Υποδομς: Η βση της επμενης γενις ευρυζωνικτητας

Οι εξελξεις στο χρο των τηλεπικοινωνιακν υποδομν συνεχζουν να εναι ραγδαες. Τα δκτυα οπτικν ινν χουν πλον αρχσει να απασχολον λο και περισστερο τους τηλεπικοινωνιακος παρχους, εν και οι καταναλωτς δεχνουν να επιζητον υψηλτερες ταχτητες. Παρλληλα, τεχνολογες πως το HSPA+ και το LTE ρχονται στο προσκνιο αυξνοντας το ενδιαφρον. Την παρουσαση των νων τσεων και εξελξεων αναλαμβνουν εκπρσωποι απ τις κορυφαες εταιρεες κατασκευς τηλεπικοινωνιακο εξοπλισμο.

2η εντητα
Ψηφιακ μρισμα: Οι επιλογς και οι ευκαιρες

Η μετβαση απ την αναλογικ στην ψηφιακ τηλεραση εναι πλον καθ’ οδν. Η εν λγω μετβαση προσφρει μα καλτερη αξιοποηση του φσματος ραδιοσυχνοττων με αποτλεσμα να εναι εφικτ η προσφορ επιπλον υπηρεσιν. Ποιος, μως, εναι ο καλτερος τρπος αξιοποησης του εναπομεναντος φσματος, γνωστ και ως ψηφιακ μρισμα; Εκπρσωποι λων των «πλευρν» θα καταθσουν τις απψεις τους σε μα συζτηση που θα εναι εξαιρετικ ενδιαφρουσα.

3η εντητα
IPTV & Broadband: Η ευρυζωνικτητα στην καθημεριντητα

να απ τα πλον χαρακτηριστικ δεγματα αξιοποησης των υψηλν ταχυττων των ευρυζωνικν συνδσεων και της «συμμετοχς» της ευρυζωνικτητας στην καθημεριντητα των Ελλνων αποτελε το IPTV. Οι εξελξεις στο συγκεκριμνο χρο, τα επμενα βματα, οι προκλσεις που υπρχουν, αλλ και η σημασα του περιεχομνου θα αποτελσουν τα θματα συζτησης στο συγκεκριμνο πνελ.

4η εντητα
Τηλεπικοινωνες: Μετ την κρση, τι;

Το ερτημα που τθεται με τον ττλο της τελευταας εντητας της ολομλειας εναι κτι που απασχολε λο και περισστερο τα στελχη του κλδου στην Ελλδα, αλλ και την υπλοιπη Ευρπη. Ποια, εναι τα σχδια των «παικτν» και πως προετοιμζονται για την επμενη ημρα της κρσης, η οποα δεν αποκλεεται να εναι πιο κοντ απ’ σο νομζουμε; Οι επικεφαλς των μεγαλτερων τηλεπικοινωνιακν παρχων θα καθσουν γρω απ το διο τραπζι για να καταθσουν τις απψεις τους.

 


Δηλώστε έγκαιρα
συμμετοχή στο
11 Info-Com World 2009


- -


Ειδικς εντητες

Green ICT
Η συνεισφορ του κλδου των τηλεπικοινωνιν και της πληροφορικς στην προστασα του περιβλλοντος εναι πολ μεγαλτερη απ’ σο νομζουν οι περισστεροι καταναλωτς. Οι κορυφαες εταιρεες σον αφορ την οικολογικ δρση θα παρουσισουν τις ενργειες τους αλλ και θα δσουν συμβουλς προκειμνου τα προντα και η χρση τους να εναι ακμη πιο φιλικ προς το περιβλλον, μεινοντας σημαντικ το ενεργειακ αποτπωμα των εταιρειν, αλλ και των οικιακν χρηστν. Θα παρουσισουν το χαρτοφυλκιο προντων και λσεων για τον περιορισμ της κατανλωσης ενργειας, την υλοποηση «πρσινων εγκαταστσεων» που αξιοποιον τις ανανεσιμες πηγς ενργειας, καθς και λσεις «εξοικονμησης ενργειας» με στχο την ελαχιστοποηση των μεσων επιπτσεων των λσεων ICT στο περιβλλον.

Interactive marketing
Ο χρος της διαφμισης αλλζει λγω της αξιοποησης των νων τεχνολογιν επικοινωνιν. Το Διαδκτυο και το κινητ τηλφωνο χαρακτηρζονται -και εναι- τα κανλια εκενα που παρουσιζουν το μεγαλτερο ενδιαφρον και τους υψηλτερους ρυθμος ανπτυξης. Οι σημαντικτεροι φορες του χρου, ειδικο αλλ και εκπρσωποι εταιρειν θα αναπτξουν τις προοπτικς του interactive marketing και θα δεξουν το δρμο για επιτυχημνες καμπνιες με αξιπιστα και μετρσιμα αποτελσματα.

Info-ComWorld Awards

Μετ το τλος των εργασιν του συνεδρου θα ακολουθσει η τελετ απονομς των «Info-ComWorld Awards», καθς και cocktail. 

Τι πρέπει να ξέρετε για το 11ο Συνέδριο Info-Com World

 

Πτε γνεται;

Το 11ο Συνδριο Τηλεπικοινωνιν Info-ComWorld θα διεξαχθε την Τρτη, 3 Νοεμβρου 2009.

Πο γνεται;

Ξενοδοχεο Divani Caravel
Λεωφρος Βασιλως Αλεξνδρου 2
Αθνα
Τηλ: 210-72.07.000
FAX: 210-72.36.683
Περισστερες πληροφορες για τους χρους του ξενοδοχεου, τις προσφερμενες δυναττητες αλλ και χρτη μπορετε να βρετε εδ.

Ποιες εναι οι ρες διεξαγωγς του Συνεδρου;

Οι ρες διεξαγωγς του Συνεδρου εναι απ τις 09:30 (ρα ναρξης εγγραφς των συνδρων) μχρι τις 20:00. Θα ακολουθσει η καθιερωμνη δεξωση.

Πς μπορ να μθω λεπτομρειες για το πργραμμα;

Χρησιμοποιντας την επιλογ «Πργραμμα» απ την αρχικ σελδα. Εναλλακτικ μπορετε να επικοινωνσετε με τη Γραμματεα του Συνεδρου στο τηλφωνο 210-52.30.000.

Πς μπορ να δηλσω συμμετοχ;

Προκειμνου να συμμετσχετε στις εργασες του 11ου Info-ComWorld θα πρπει να συμπληρσετε την αντστοιχη ατηση που βρσκεται στο δεσμ «Συμμετοχ» στην αρχικ σελδα.

Ποιο εναι το κστος συμμετοχς;

Η συμμετοχ εναι δωρεν για τα στελχη των εταιρειν Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν. Για πιστοποηση της ιδιτητς τους θα ζητηθε η επαγγελματικ τους κρτα στη Γραμματεα κατ την προσλευση / εγγραφ.

Πς μπορ να πω στον τπο του Συνεδρου;

Με το Μετρ: Πλησιστερος σταθμς «Ευαγγελισμς» (απσταση 5 λεπτ).
Με το αυτοκνητο σας: (Απ Βασιλως Κων/νου με κατεθυνση προς Αμπελοκπους δεξι στο ψος του Hilton). Η εσοδος του parking εναι στην πσω μερι του ξενοδοχεου (οδς Μσθου).

Χρτη της περιοχς του ξενοδοχεου μπορετε να βρετε εδ.

Θα θελα να διανυκτερεσω στο Ξενοδοχεο...

Μετ απ συνεννηση με τη διεθυνση του Divani Caravel χει κρατηθε περιορισμνος αριθμς δωματων τα οποα διατθενται σε ειδικ τιμ. Αν ενδιαφρεστε για κρτηση θα πρπει να επικοινωνσετε με ξενοδοχεο στο 210-72.07.000 αναφροντας τι πρκειται να παρακολουθσετε το Συνδριο Info-ComWorld.


Πς θα μποροσα να αποκτσω το υλικ του Συνεδρου;

Οι σνεδροι με την εγγραφ τους θα παραλαμβνουν απ την γραμματεα να απκομμα με το οποο θα προμηθεονται το υλικ του Συνεδρου. Οι παρουσισεις θα τοποθετηθον στην ιστοσελδα απ που θα μπορε να γνουν download μετ τη λξη του Συνεδρου. Τα CD του Συνεδρου θα διατθενται σε τιμ κστους σε σους τα ζητσουν.

Πς μπορ να αποκτσω το CD του Συνεδρου;

Με τηλεφωνικ παραγγελα μετ τις 3 Δεκεμβρου 2009 στο 210.52.30.000.

Θα υπρχει πρσβαση στο Διαδκτυο;

Στο πλασιο του 11ου Συνεδρου Info-ComWorld και με στχο την καλτερη εξυπηρτηση σας, θα λειτουργσει Internet Corner με σνδεση Vodafone, στα 21,6 Mbps.

Ποιες εναι οι γλσσες του Συνεδρου;

Ελληνικ και Αγγλικ με ταυτχρονη μετφραση που εναι απαρατητο. Δυναττητες ταυτχρονης μετφρασης προσφρονται μνο στην εντητα "Τηλεπικοινωνες" στην αθουσα "Ολυμπα".

Πς μπορ να προμηθευτ δκτη μετφρασης;

Απ την τεχνικ γραμματεα παραδδοντας την αστυνομικ σας ταυττητα, την οποα θα την παραλβετε κατ την ξοδο σας επιστρφοντας το δκτη.

Εμαι δημοσιογρφος. Τι ευκολες μου προσφρονται;

Για τους δημοσιογρφους χει ληφθε ειδικ μριμνα. Για περισστερες πληροφορες χρησιμοποιεστε την επιλογ «Γραφεο Τπου» στην αρχικ σελδα.

Ποιος το διοργαννει;

Το 11ο Συνεδρο Info-ComWorld διοργαννεται απ την εταιρεα SmartPress AE, η οποα βρσκεται στην διεθυνση Μγερ 15, 104 38 Αθνα, τηλ.:2105201500 - 2105230000, fax: 2105241900, email: smart@smartpress.gr.

Πς μπορ να επικοινωνσω μαζ σας την ημρα του Συνεδρου;

Στο τηλφωνο του ξενοδοχεου (Reception 210-72.07.000) ζητντας τη Γραμματεα του Συνεδρου Info-ComWorld.

Υπρχουν παρλληλες εκδηλσεις;

Στο χρο του Συνεδρου θα υπρχει κθεση με τα περπτερα των χορηγν.